ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

มีผู้ร้องครอบครองปรปักษ์ในที่ดินอันมีโฉนดของเรา ต้องทำอย่างไร

          ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บัญญัติไว้ว่า

                 " บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรรมสิทธิ์ "

         กรณีที่ดินอันมีกรรมสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายจึงต้องดูหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ในการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิจากการครอบครองปรปักษ์ ดังนี้
                  1) ต้องมีการเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว คือ เข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัย  ทำสวน  ทำประโยชน์ใดๆในที่ดินดังกล่าว  
                  2) ในที่ดินของผู้อื่น ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของโดยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
                  3) ต้องเป็นการครอบครองโดยสงบ คือ ครอบครองโดยไม่มีผู้ใดมาขัดขวาง กีดกัน  หวงห้าม  หรือมีการขับไล่
                  4) โดยเปิดเผย คือ ครอบครองโดยไม่ได้หลบซ่อน
                  4) ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ มีจุดประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว โดยไม่เป็นการครอบครองแทน
                  5) ครอบครองติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี
          
         หากข้อเท็จจริงเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ บุคคลนั้นก็ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการครอบครองปรปักษ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382  เมื่อบุคคลนั้นยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ได้กรรมสิทธื์จากการครอบครองปรปักษ์ ศาลจะส่งหมายให้แก่เจ้าของที่ดินเพื่อทำการคัดค้าน หากข้อเท็จจริงไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ และท่านเป็นเจ้าของที่ดินอันมีกรรมสิทธิ์นั้น  สิ่งที่ท่านต้องทำคือคัดค้านคำร้องดังกล่าวโดยท่านสามารถให้ทนายความทำคำร้องคัดค้าน บรรยายข้อเท็จจริงเพื่อทำให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์จากการครอบครองปรปักษ์  : 2018-06-12

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74721