ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

เมื่อได้รับคำบังคับให้ไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

         ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 272 บัญญัติไว้ว่า

         " ถ้าศาลได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งอย่างใดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ให้ศาลออกคําบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และให้ถือว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทราบคําบังคับแล้วในวันนั้น
           ในคดีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขาดนัดยื่นคําให้การหรือขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามคําพิพากษา ทนายความ หรือผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวให้มาฟังคําพิพากษาหรือคําสั่ง มิได้อยู่ในศาลในเวลาที่ออกคําบังคับ ให้บังคับตามมาตรา 199 ทวิ หรือมาตรา 207 แล้วแต่กรณี "


        เมื่อท่านได้รับคำบังคับดังกล่าวแล้ว ตามหลักท่านจะต้องปฎบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในคำบังคับ หากเป็นคำบังคับให้ท่านชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ในทางปฎิบัติท่านสามารถขอชำระหนี้กับโจทก์หรือเจ้าหนี่ตามคำพิพากษาได้โดยตรง แต่การชำระเงินนอกศาลอาจทำให้โจทย์ปฏิเสธการชำระหนี้ได้ ดังนั้นแนะนำให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลแสดงความจำนงขอชำระหนี้และวางเงินตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยเจ้าหน้าที่ศาลจะดำเนินการให้ท่านตามความประสงค์  แต่หากท่านละเลยไม่ปฎิบัติตามคำบังคับและเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาตามคำบังคับแล้ว คู่ความซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับชำะหนี้(เจ้าหนี่ตามคำพิพากษา)  จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง  หรือบังคับท่านโดยวิธีอื่น (วิแพ่ง ม.274): 2018-06-12

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74704