ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

สามีหรือภริยาทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอื่น ได้หรือไม่ ?

        กรณีที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้วและท่านมิได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส   ต่อมาท่านมีความประสงค์จะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของท่านให้กับบุคลลอื่น  ซึ่งในการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นนั้นท่านต้องทราบก่อนว่าทรัพย์สินใดบ้างเป็นสินสวนตัวหรือสินสมรสที่จะทำพินัยกรรมยกให้กับบุคคลอื่นได้  
        ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 4 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง "ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา" เอาไว้ โดยหลักแล้วทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยามีอยู่ 2 ประเภทคือ
                       1)  สินส่วนตัว
                       2)  สินสมรส
        
       " สินส่วนตัว "    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1471 สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน
                                (1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส
                                (2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับ กายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
                                (3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดย การให้โดยเสน่หา
                                (4) ที่เป็นของหมั้น
         ในกรณี....สินส่วนตัวถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น ซื้อทรัพย์สินอื่นมาหรือขายได้เป็นเงินมา ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว
หากสินส่วนตัวที่ถูกทำลายไปทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมาทดแทน  ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นถือว่าเป็นสินส่วนตัว (มาตรา 1472)  
         ซึ่งโดยหลักสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดก็ให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ (มาตรา1473)

         " สินสมรส "  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1474 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน
                               (1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
                               (2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดย การให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส
                               (3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว
         ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส
         การทำพินัยกรรมในทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1481 กำหนดไว้ว่า...
         "สามีหรือภริยาไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรส ที่เกินกว่าส่วนของตนให้แก่บุคคลใดได้"
        
         ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหากเป็นสินส่วนตัวท่านสามารถจัดการทรัพย์สินนั้นได้ด้วยตัวท่านเองเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นสิทธิของท่านโดยเฉพาะ  แต่หากเป็นสินสมรส  เมื่อท่านต้องการทำพินัยกรรมยกให้บุคคลอื่นก็ย่อมทำได้ในสินสมรสส่วนที่เป็นของท่าน  แต่!!ห้ามในส่วนที่เป็นของคู่สมรสจากสินสมรสดังกล่าวเท่านั้น

        ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา(ย่อ)
        7200/2540 ที่ดินพิพากเป็นสินสมรสของเจ้ามรดกกับจำเลย ซึ่งตามกฎหมายเจ้ามรดกและจำเลยต่างมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกันคนละครึ่ง  เมื่อเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้ จ. เพียงหนึ่งในสี่ของเนื้อที่ทั้งหมด  ไม่เกินไปจากส่วนที่เจ้ามรดกเป็นเจ้าของจึงอยู่ในอำนาจของเจ้ามรดกที่จะทำพินัยกรรมได้ข้อกำหนดแห่งพินัยกรรมในส่วนนี้จึงมีผลบังคับตามกฎหมาย: 2018-06-15

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74720