ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

ซื้อที่ดิน ส.ป.ก มาแล้วและต้องการโอนให้คนอื่นต่อจะทำอย่างไร ?

          ก่อนอื่นท่านต้องทราบก่อนว่า ที่ดิน ส.ป.ก นั้น คือที่ดินประเภทไหน กฎหมายให้สิทธิในที่ดินดังกล่าวอย่างไร เรามาฟังคำอธิบายเรื่องนี้กันค่ะ
          ที่ดิน ส.ป.ก คือ ที่ดินของรัฐที่ให้ประชาชนครอบครองเพื่อปฏิรูปที่ดินเป็นพื้นที่ทำกิน บุคคลมีสิทธิครอบครองที่ดินไม่เกิน 25ไร่ และครอบครัวละไม่เกิน 50ไร่ โดยให้ใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น จะทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ ซึ่งผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องมีฐานะยากจน
          โดยหลักแล้ว ไม่อนุญาตให้มีการทำการซื้อ ขายที่ดิน หากมีการซื้อ ขายในช่วงเวลาที่เอกสารสิทธินี้ยังมีผลอยู่ก็จะถือว่าเป็นโมฆะ  แต่สามารถโอน แบ่งแยก และตกทอดทางมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัวได้ เช่น บิดา มารดา บุตร  สามี ภริยา  ที่ดินดังกล่าวสามารถเช่าหรือเช่าซื้อเพื่อเกษตรกรรมได้ แต่ไม่อนุญาตให้เช่าเพื่อจุดประสงค์อื่นและไม่สามารถจดทะเบียนจำนองได้ เว้นแต่เป็นโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสารสิทธิเป็นประกัน สิทธิในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ ประชาชนสามารถคืนที่ดินให้รัฐหากไม่ต้องการ และรัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่าประชาชนมิได้ใช้ทำการเกษตร

           ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 39 บัญญาติว่า " ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง "

        ดังนั้น เมื่อมีการซื้อขายที่ดินดังกล่าว นิติกรรมแห่งการซื้อขายนั้นจึงเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 โดยในเขตปฏิรูปที่ดินบุคคลที่มิได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีสิทธิแย่งการครอบครองจากผู้ที่ได้รับการจัดการ เพราะหากผู้ได้รับการจัดสรรละทิ้งการครอบครองไป การครอบครองจะตกมาเป็นของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอีกครั้ง ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจหน้าที่ที่จะจัดสรรให้เกษตรกรที่เหมาะสมต่อไป (ฎ.2293/2552)
        
        สรุป  ที่ดินที่ท่านได้ซื้อมานั้น การซื้อขายดังกล่าวถือ "เป็นโมฆะ"  เสมือนไม่เคยมีการซื้อขายกันมาก่อนเลย ท่านไม่สามารถโอนที่ดินดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นต่อได้
และท่านจะไม่สามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้เพราะเป็นการชำระหนี้โดยฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง โดยผู้ขายไม่จำต้องคืนเงินดังกล่าว
        จึงมีข้อเตือนใจก่อนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อันเกี่ยวกับที่ดินใดๆ ท่านควรพิจาณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซึ่งท่านจะไม่ถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆ

: 2018-06-19

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74698